Custòdia del Territori

i

Gestió Participativa

El Tancat de la Pipa és possible gràcies a la col·laboració de diferents actores.

Acció Ecologista-Agró i SEO/BirdLife gestionen el día a día del Tancat. Realitzen el seguiment de la seua fauna i flora i s'ocupen de les accions de sensibilització, educació ambiental i difusió. Tot això gràcies als acords de Custòdia del Territori amb la Confederació Hidrogràfica del Xúqer, propietària del espai i responsable de mantenir-lo i amb la col·laboració de l'Ajuntament de València.

La Universitat Politècnica de València i la Universitat de València estan involucrades en el seguiment dels processos ecològics de la reserva mitjançant diversos estudis científics.

Custòdia del Territori
És un conjunt d'estratègies i instruments que pretenen implicar els propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. Per a aconseguir-ho, promou acords i mecanismes de col·laboració contínua entre propietaris, entitats de custòdia i altres agents públics i privats.
No pretén substituir cap dels instruments i polítiques de conservació que ja existeixen com són, per exemple, els espais naturals protegits (parcs, reserves …), les connexions ecològiques, els plans urbanístics o els projectes i estratègies de conservació d'espècies amenaçades. Tot el contrari, la custòdia del territori pot complementar i fins i tol facilitar el desenvolupament d'aquestes instruments. (Basora Roca, X. i Sabaté i Rotés, X. 2006).


Acord de custòdia
És un procediment voluntari entre un propietari i una entitat de custòdia per a pactar la manera de conservar i gestionar un territori. El pacte pot ser verbal o escrit (Basora Roca, X. i Sabaté i Rotés, X. 2006).


Entitats de custòdia
Són organitzacions públiques o privades sense ànim de lucre que participen activament en la conservació del territori mitjaçant les tècniques de custòdia del territori. (Basora Roca, X. i Sabaté i Rotés, X. 2006).

Convenis signats en 2017
Conveni Específic de col·laboració entre la Confederació Hidrogràfica del Xúqer i la entitat de Custòdia del Territori Acció Ecologista-Agró per a el desenvolupament d'actuacions de gestió dels terrenys del Tancat de la Pipa per al tractament d'aigües, la conservació de l'espai i l'atenció de visites. 
Conveni Específic de col·laboració entre la Confederació Hidrogràfica del Xúqer i la entitat de Custòdia del Territori SEO/BirdLife per al desenvolupament d'actuacions de gestió dels terrenys del Tancat de la Pipa com área de reserva de l’Albufera de València per a la protecció i increment de la biodiversitat i seguiment dels paràmetres biològics.

Espai propietat de: 

Espai gestionat per: 

Amb la col·laboració de:

Segueix-nos en xarxes socials:

seo1.jpg