top of page

Una depuradora natural

Els Filtres Verds o Aiguamolls Artificials són les depuradores naturals del Tancat de la Pipa: estan formades per 10 hectàrees de parcel·les inundades que reben aigua de l’Albufera carregada de nutrients i sòlids en suspensió. A través d'un recorregut lent, la qualitat de l'aigua va millorant gràcies a la densa vegetació palustre plantada en les parcel·les. Están formades per bogues, lliris, senills, joncs i altres espècies autòctones. L'aigua que ix dels filtres verds continua la seua ruta per les llacunes i finalment es retornada al llac de l'Albufera amb millor qualitat.

La gestió d'aquestes parcel·les no sols busca afavorir la vegetació per incrementar els processos de fitodepuració, a més integra la regeneració d'hàbitats d'interés per a la biodiversitat, es a dir, s'ha fet ús d'espècies vegetals útils per a la fauna y es mantenen els nivells d'aigua adequats per a afavorir llocs de reproducció, d'alimentació o de refugi segons l'època de l'any.

bottom of page